මින්නේරිය රෝහල වෙත CERAGEM ආයතනය වෙතින් වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීම – 2022


කොරියානු CERAGEM ආයතනය විසින් මින්නේරිය රෝහල වෙත රෝගී සත්කාර සේවා පුළුල් කිරීම සඳහා 2022.09.06 දින Massage bed පරිත්‍යාග කිරීමක් පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

මුල් පිටුවතොරතුරුපුවත්විමසීම්
Skip to content