සංඛ්‍යා ලේඛන දත්ත වාර්ථා

බාහිර රෝගී අංශය
සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු රෝහල්
46039
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
26766
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
72805
සමස්ථ රෝගීන් ගණන
135954
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
81631
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
217585
සමස්ථ රෝගීන් ගණන
103390
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
76446
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
179836
සමස්ථ රෝගීන් ගණන
77910
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
58640
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
136550
සමස්ථ රෝගීන් ගණන
advanced divider
නේවාසික රෝගී අංශය
සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු රෝහල්
1492
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
1139
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
4460
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
3264
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
3765
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
3499
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
2254
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
1402
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
බාහිර රෝගී අංශය
සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා / මධ්‍යස්ථාන
57686
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
22262
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
79948
සමස්ථ රෝගීන් ගණන
178574
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
65086
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
243660
සමස්ථ රෝගීන් ගණන
147993
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
57004
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
204997
සමස්ථ රෝගීන් ගණන
143591
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
41864
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය
185455
සමස්ථ රෝගීන් ගණන
advanced divider

පළාත් සංඛ්‍යා ලේඛන තොරතුරු සාරාංශය - ආයතන අංශය 2023

461245

බාහිර රෝගීන්

7724

නේවාසික රෝගීන්

පළාත් සංඛ්‍යා ලේඛන තොරතුරු සාරාංශය - ආයතන අංශය 2022

384883

බාහිර රෝගීන්

7246

නේවාසික රෝගීන්

42024

සායනික රෝගීන්

advanced divider

පළාත් සංඛ්‍යා ලේඛන තොරතුරු සාරාංශය - ආයතන අංශය 2021

286327

බාහිර රෝගීන්

3656

නේවාසික රෝගීන්

35678

සායනික රෝගීන්

මුල් පිටුවතොරතුරුපුවත්විමසීම්
Skip to content