ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන් සාරාංශ තොරතුරු

2024 වර්ෂයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා

Blue
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 04

  • නැනුප, මනුප, නාච්චාදූව, මහ විලච්චිය

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 06

162

වැඩසටහන් ගණන

5584

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

35

ජංගම සායන ගණන

1912

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Green
තඹුත්තේගම - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 05

  • තලාව, තඹුත්තේගම, නොච්චියාගම, රාජාංගනය, ගල්නෑව

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 06

106

වැඩසටහන් ගණන

4451

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

38

ජංගම සායන ගණන

2160

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Purple
කැකිරාව - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 05

  • තිරප්පනේ, කැකිරාව, ඉපලෝගම, පලුගස්වැව, පලාගල 

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 05

126

වැඩසටහන් ගණන

3531

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

54

ජංගම සායන ගණන

2379

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Red
කහටගස්දිගිලිය - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 04

  • මිහින්තලේ, කහටගස්දිගිලිය, ගලෙන්බිඳුනුවැව, හොරොව්පතාන

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 06

129

වැඩසටහන් ගණන

2633

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

41

ජංගම සායන ගණන

1707

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

yellow
කැබිතිගොල්ලෑව - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 04

  • රඹෑව, මැදවච්චිය, කැබිතිගොල්ලෑව, පදවිය

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 05

48

වැඩසටහන් ගණන

1661

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

16

ජංගම සායන ගණන

971

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Light Blue
හිඟුරක්ගොඩ - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 04

  • හිඟුරක්ගොඩ, මැදිරිගිරිය, ලංකාපුර, ඇළහැර

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 04

74

වැඩසටහන් ගණන

2230

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

37

ජංගම සායන ගණන

1870

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Orange
දිඹුලාගල - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 03

  • දිඹුලාගල, තමන්කඩුව, වැලිකන්ද

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 03

22

වැඩසටහන් ගණන

711

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

4

ජංගම සායන ගණන

149

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

advanced divider
2023 වර්ෂයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා

2294

වැඩසටහන් සංඛ්‍යාව

93985

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

612

ජංගම සායන සංඛ්‍යාව

31531

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

advanced divider
2022 වර්ෂයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා

3037

වැඩසටහන් සංඛ්‍යාව

137158

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

669

ජංගම සායන සංඛ්‍යාව

35509

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

මුල් පිටුවතොරතුරුපුවත්විමසීම්
Skip to content