ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යා ලේඛන සාරාංශ තොරතුරු

2023 වර්ෂයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

ජනවාරි සිට පෙබරවාරි දක්වා

Blue
නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 04

  • නැනුප, මනුප, නාච්චාදූව, මහ විලච්චිය

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 06

97

වැඩසටහන් ගණන

4653

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

21

ජංගම සායන ගණන

1009

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Green
තඹුත්තේගම - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 05

  • තලාව, තඹුත්තේගම, නොච්චියාගම, රාජාංගනය, ගල්නෑව

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 05

38

වැඩසටහන් ගණන

1382

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

8

ජංගම සායන ගණන

362

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Purple
කැකිරාව - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 05

  • තිරප්පනේ, කැකිරාව, ඉපලෝගම, පලුගස්වැව, පලාගල 

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 06

42

වැඩසටහන් ගණන

1020

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

8

ජංගම සායන ගණන

373

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Red
කහටගස්දිගිලිය - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 04

  • මිහින්තලේ, කහටගස්දිගිලිය, ගලෙන්බිඳුනුවැව, හොරොව්පතාන

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 06

88

වැඩසටහන් ගණන

3151

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

21

ජංගම සායන ගණන

996

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

yellow
කැබිතිගොල්ලෑව - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 04

  • රඹෑව, මැදවච්චිය, කැබිතිගොල්ලෑව, පදවිය

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 04

23

වැඩසටහන් ගණන

848

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

7

ජංගම සායන ගණන

421

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Light Blue
හිඟුරක්ගොඩ - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 04

  • හිඟුරක්ගොඩ, මැදිරිගිරිය, ලංකාපුර, ඇළහැර

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 09

51

වැඩසටහන් ගණන

948

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

18

ජංගම සායන ගණන

1209

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

Orange
දිඹුලාගල - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

කලාපයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගණන - 03

  • දිඹුලාගල, තමන්කඩුව, වැලිකන්ද

සේවයේ නියුතු ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගණන - 05

26

වැඩසටහන් ගණන

916

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

3

ජංගම සායන ගණන

93

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

advanced divider
2022 වර්ෂයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වැඩසටහන්

ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා

3037

වැඩසටහන් සංඛ්‍යාව

137158

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

669

ජංගම සායන සංඛ්‍යාව

35509

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වැඩසටහන් තොරුතුරු - 2022

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වැඩසටහන් තොරුතුරු - 2022

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

advanced divider
2022 ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් තොරතුරු

2022 ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ ජංගම සායන වැඩසටහන් තොරතුරු

advanced divider
මුල් පිටුවතොරතුරුපුවත්විමසීම්