අප අමතන්න

ලිපිනය

පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව, ධර්මපාල මාවත, අනුරාධපුර.
උතුරු මැද පළාත

දුරකථන

දු. ක. අං. : +9425 22 253 98 / 97
ෆැක්ස් : +9425 22 253 97

විද්යුත් තැපෑල

ayur.ncp@gmail.com

  • පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්වෛද්‍ය එච්. ඒ. ධනපාල හෙට්ටිආරච්චිගේ
  • නියෝජ්‍ය පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්වෛද්‍ය
  • ප්‍රජා සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණ වෛද්‍ය නිලධාරීවෛද්‍ය එම්. ජී. දයාරත්න
  • පරිපාලන නිලධාරීඑල්. කේ. ඩී. සමරවික්‍රම මිය
  • ප්‍රධාන කළමණාකරන සහකාරකේ.එම්. ලලනි කරුණාරත්න මිය
  • මුදල් සහකාරබී. ඒ. ප්‍රියන්ත නිශාම් මයා

වෙනත් සබැඳි :

මුල් පිටුවතොරතුරුපුවත්විමසීම්
Skip to content