ජාතික නිදහස් දින සමරුව නිමිත්තෙන් රුක් රෝපණය


2022 පෙබරවාරි 04, 74 වන ජාතික නිදහස් දින සමරුම වෙනුවෙන් උතුරු මැද පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තු භූමි පරිශ්‍රයේ දී පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්තුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන් රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home PageInformationNewsInquiries
Skip to content