පාරම්පරික වෛද්‍ය ‌තොරතුරු

උතුරු මැද පළාත් ලියාපදිංචි පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන්ගේ සංශෝධිත නාම ලේඛනය – 2022

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
advanced divider

සංරක්ෂණ සභා තොරතුරු

දිස්ත්‍රික් බල මණ්ඩලය - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

සභාපති
B.Kularathna

වෛද්‍ය බී. කුලරත්න මයා

වෙද පරම්පරාව : කීරාළගේ

දු.ක. අංකය : 072-4443000

ලේකම්
K. Sudarma

වෛද්‍ය කේ. සුධර්මා ධනපාල

වෙද පරම්පරාව : ඉරුගල් බංඩාර

දු.ක. අංකය : 071-5935690

භාණ්ඩාගාරික
D.G. Udalamaththa

වෛද්‍ය ඩී.ජී. උඩලමත්ත

වෙද පරම්පරාව : උඩලවත්ත 

දු.ක. අංකය : 077-7597370 / 025-2276044

advanced divider

දිස්ත්‍රික් බල මණ්ඩලය - පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය

සභාපති
Sobith thero

වෛද්‍ය ලිඳකුඹුරේ ශ්‍රී සෝභිත හිමි

වෙද පරම්පරාව : 

දු.ක. අංකය : 027-2245375 / 077-8733810

ලේකම්

භාණ්ඩාගාරික
Bisomanike Sudusinghe

වෛද්‍ය බිසෝමැනිකේ සුදුසිංහ මිය

වෙද පරම්පරාව : 

දු.ක. අංකය : 027-2222667 071-4482777

advanced divider

පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන් සඳහා වන ව්‍යවස්ථාව හා විෂය නිර්දේෂය

මුල් පිටුවතොරතුරුපුවත්විමසීම්
Skip to content