සංඛ්‍යා ලේඛන දත්ත වාර්ථා

බාහිර රෝගී අංශය
සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු රෝහල් 2023
බාහිර රෝගී සංඛ්‍යාලේඛන

පළාත් සංඛ්‍යා ලේඛන තොරතුරු සාරාංශය - ආයතන අංශය 2023

34636

රෝහල්

36228

මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා

1988

මධ්‍යස්ථාන

advanced divider
බාහිර රෝගී අංශය
සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු රෝහල් 2022
බාහිර රෝගී අංශය
සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා සහ මධ්‍යස්ථාන 2022
advanced divider
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

2022 වර්ෂයේ බාහිර රෝගී තොරතුරු ( ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා )

103390

රෝහල්

139496

මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා

8497

මධ්‍යස්ථාන

advanced divider
පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය

2022 වර්ෂයේ බාහිර රෝගී තොරතුරු ( ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා )

76446

රෝහල්

57004

මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා

advanced divider

පළාත් සංඛ්‍යා ලේඛන තොරතුරු සාරාංශය - ආයතන අංශය 2022

384883

බාහිර රෝගීන්

7450

නේවාසික රෝගීන්

42024

සායනික රෝගීන්

advanced divider
බාහිර රෝගී අංශය

සංඛ්‍යා ලේඛන තොරතුරු රෝහල් 2021

2021 වර්ෂයේ බාහිර රෝගී තොරතුරු

136550

රෝහල්

177771

මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා

7684

මධ්‍යස්ථාන

advanced divider
බාහිර රෝගී අංශය
සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා සහ මධ්‍යස්ථාන 2021

පළාත් සංඛ්‍යා ලේඛන තොරතුරු සාරාංශය - ආයතන අංශය 2021

286327

බාහිර රෝගීන්

3656

නේවාසික රෝගීන්

35678

සායනික රෝගීන්

advanced divider
මුල් පිටුවතොරතුරුපුවත්විමසීම්