පුවත් හා විශේෂාංග

තඹුත්තේගම රෝහලේ කාන්තා වාට්ටුව ප්‍රතිසංස්කරණය කර විවෘත කිරීම හා නව පංච කර්ම ඒකකය විවෘත කිරීම

තඹුත්තේගම ග්‍රාමීය ආයුර්වේද රෝහලේ කාන්තා වාට්ටුව පිළිසකර කර රෝගී සත්කාර ... වැඩි විස්තර
මුල් පිටුවතොරතුරුපුවත්විමසීම්
Skip to content